O Placówce

Email Drukuj

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii przeznaczony jest dla uczniów przejawiających zaburzenia emocjonalne, takich, którzy nie potrafią funkcjonować w szkołach masowych, mają problemy rodzinne lub środowiskowe i wymagają wsparcia o charakterze socjoterapeutycznym. Do młodzieżowych ośrodków socjoterapii wychowankowie przyjmowani są na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno pedagogicznej i wniosku rodziców (art. 71b ustawy o systemie oświaty) lub postanowienia sądu rodzinnego, wydanego przed 1 stycznia 2012 r.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 7 w Warszawie został powołany do życia uchwałą Rady miasta stołecznego Warszawy, z dnia 28 czerwca 2007 roku (Uchwała Nr XII/363/2007). Placówka formalnie funkcjonuje od 1 września 2007 r. i mieści się w budynku dawnego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 5. Nasz Ośrodek jest jednym z 59 MOSów w Polsce (stan na 31.09.2009).

Głównym zadaniem Ośrodka jest prowadzenie wszechstronnych działań wychowawczych, edukacyjnych, terapii psychologicznej i pedagogicznej, pracy z rodziną, których efektem będzie readaptacja społeczna podopiecznych oraz przygotowanie ich do samodzielnego funkcjonowania po opuszczeniu placówki w środowisku lokalnym.

Ośrodek zapewnia chłopcom odpowiednie warunki pobytu, nauki i kształtowania własnych potencjalnych zainteresowań. Pokazujemy wychowankom, że mimo wcześniejszych trudności, problemów domowych, ciągłych niepowodzeń, odrzucenia ze strony wielu osób i instytucji mogą ułożyć sobie normalne życie, założyć rodzinę, znaleźć pracę. Zamiast adresu do najbliższego Ośrodka Pomocy Społecznej i punktu rejestracji bezrobotnych daje im pewien kapitał wiadomości, umiejętności i wiedzy, z którym łatwiej będzie im stanąć na początku nowej drogi życia.

 

W skład Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Nr 7 wchodzą:

a) Szkoła Podstawowa Nr 348 w Warszawie

b) Gimnazjum  Nr 162 w Warszawie

c) Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 63,

kształcąca w kierunku:

- kucharz

 

Na poziomie internatu obowiązuje podział na 7 grup wychowawczych liczących maksymalnie 12 wychowanków. Do każdej grupy przypisanych jest 2 lub 3 wychowawców, każdy z nich prowadzi popołudniowy indywidualny dyżur wychowawczy. Popołudniowe zajęcia z wychowankami polegają między innymi na pomocy w wyrównywaniu braków szkolnych. We wszystkich grupach odbywają się systematyczne zajęcia socjoterapeutyczne prowadzone przez specjalistów. Zajęcia dydaktyczne (dzienne) również wzbogacone zostały o socjoterapię, na której wychowankowie, dzięki starannie dobranej tematyce, mają możliwości podniesienia poczucia własnej wartości, integracji grupy, rozwoju empatii i innych prospołecznych cech. Kolejnym rodzajem zajęć, do których przywiązuje się dużą uwagę są cykliczne zajęcia sportowe. Naszym celem jest nadanie Ośrodkowi charakteru sportowego, w związku z wieloma wychowawczymi walorami sportu, mającymi wpływ na kształtowanie osobowości młodego człowieka.